میثم نمکی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان بمناسبت برگزاری نخستین جایزه سال سهراب سپهری پیامی منتشر کرد.

در متن این پیام آمده است:
… و به آغاز کلام
جان بخشی به واژه ها و کلمه ها؛ هنر کسانی است که به “مقولات ادراکی” توجهی متفاوت دارند.
زایش احساس از دامان ادراک و تصویر سازی تصورات و مقولات ذهنی، هنرمندی می خواهد.
در چنین حالتی اندیشه به مدد دستگاه ادراکی به باز تولید و بازآفرینی معانی و مفاهیمی می پردازد که با صورت و زبانی نو؛ تصویرگری هایی جدید را متأثر از دریافت های درونی می آفریند.
توصیف و تصویر احوال دنیای درون و بیرون آدمی با بهره گیری از ظرفیتهای زبانی و صورت بندی های بدیع از شاهکارهای حیات انسانی است.
“زبان شاعرانه”، یکی از متفاوت ترین و در عین حال دلکش ترین ابزار برای ابراز این حالات است تا در آیینه آن همه چیز جور دیگر دیده شود و دیگرگونه باز نمایی گردد.
میراث ادبی سرزمین ایران زمین- که همواره متأثر از آرمانها و اندیشه های متعالی انسانی و آسمانی بوده- گواهی می دهد هم جامعه ایرانی و هم آفرینشگران شعر و ادبیات ایرانی، در ذات و وجودشان شعله های عشق ورزی و اندیشه گری – توأمان – در جوشش است و نور عشق و اندیشه (عقل) آنان را در رسیدن به مقصد و مقصود رهنمونی می کند.
یکی از جلوه های فروزان سپهر ادب فارسی،”سهراب سپهری” است. شاعر هم عصری که به پشتوانه نورپردازی های مضمونی و ظرافتهای کلامی، اشتهاری جهانی یافته است.
بی تردید راز جادوی کلام و تأثیر تصویر سازی های خلاقانه او را باید در منظومه دستگاه ادراکی و منطق ذوقی و مشرب هنری او کاوید.
سهراب به پشتوانه قیاسات منطقی و با استعانت از فلسفه استعاری، با زبان شعرش، نقاشی می کند و در بوم نقاشی، رد پای شعرش نمایان می شود.
سپهری با خلوت گزینی و انزوا طلبی بدنبال تجرد ذهنی است و با توطن در بستر طبیعت بدنبال ندای فطرت است تا دریافتهایش از دنیای پیرامون و دستاوردهایش از جهان درون را به جادوی کلماتی پیوند زند که هیچ خیال و اندیشه ای به قلمرو آن راه نیافته باشد.
سلوک سهراب در آثارش مبتنی بر تجانس و همنشینی با نماد های مأنوس با زندگی انسانها اما برخاسته از تجربه زیستی عینی و نه ذهنی است.
برپایی آیین “جایزه سال سهراب سپهری” با رویکرد تصویر سازی اشعار او، نه یک فرصت مغتنم بلکه یک امکان جریان ساز فرصت آفرین ادبی هنری است که می تواند هوشمندانه در تحلیل گفتمان های ادبی و هنری و نگاه های مفهومی نو گرا و بسط مطالعات دانش پایه تأثیر مستقیمی داشته باشد.
کشف قبض و بسط های روحی و فکری شخصیت سهراب در آثارش از رهگذر تصویرسازی های آثار ادبی او، در چهره گشایی از ژرفا و پهنای ساحت هنری این شاعر و نقاش کاشانی- اما جهانی- پر اهمیت خواهد بود.
گام نخست این رویداد با محوریت شهرداری کاشان و مشارکت نهادهای فرهنگی منطقه ای و ملی، نوید بخش تثبیت -هرچند دیرهنگام- این پویش جریان ساز فرهنگی و هنری خواهد بود.