از ابتدای سال 1400، پروانه فعالیت 7 رسانه جدید کاشانی از سوی سامانه جامع رسانه های کشور صادر شده است.

میثم نمکی از صدور پروانه فعالیت ۷ رسانه جدید کاشانی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با طی مراحل ثبت و بررسی رسانه های جدید در سامانه جامع رسانه های کشور، پروانه فعالیت ۷ رسانه جدید، شامل پایگاه خبری “اهل علم” به مدیر مسئولی “محمدعلی خرمی”، پایگاه خبری “این روزها” به مدیر مسئولی “محمد عقیقی”، پایگاه خبری “پیام کاشان” به مدیر مسئولی “حمزه ملک آبادی”، پایگاه خبری “سلام کاشان” به مدیر مسئولی “مریم قربانی”، فصلنامه تخصصی “پایش درمان” به مدیر مسئولی “امین اربابی”، ماهنامه “بقا” به مدیر مسئولی “عباسعلی کحال” و ماهنامه “سلام کویر” به مدیر مسئولی “سید جلال جلیلی”، صادر شد.