دکتر حسین باغشیخی نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کاشان از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بازدید کرد.

میثم نمکی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کاشان، ضمن ارائه گزارش فعالیت های اداره به بیان مسائل، مشکلات و دغدغه های اهالی فرهنگ و هنر شهرستان پرداخت و ابراز امیدواری کرد تا با تعامل سازنده با دوره جدید شورای اسلامی شهر و شهرداری کاشان، شهرستان شاهد تحولات و اتفاقات ملموس فرهنگی و هنری باشد.

دکتر حسین باغشیخی نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کاشان نیز در این دیدار ضمن تأکید بر نقش اساسی تعامل بین پارلمان شهری و اهالی فرهنگ و هنر شهرستان، ابراز امیدواری کرد با تشکیل جلسات منظم و تخصصی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر در دوره جدید شاهد رصد، پایش و حل مسائل، مشکلات و دغدغه های اهالی فرهنگ و هنر شهرستان باشیم.